Home

             羅量風水及八字課程
風水系列 其他書目 子平精進班錄影課程 羅量風水及八字課程 新書推介

 

                                                  

上課地點:香港上環禧利街富輝商業中心14樓1401室(上環地鐵A2出口)

查詢:28898012/69772446

網上報名: http://www.juxian.com.hk/courses/

 

  • 八字初、中、高班
  • 字高進班
  • 八字精進班
  • 風水巒頭班
  • 風水理氣班
  • 風水布局班


 

Home ]

Last modified: 8/27/2017